Urban Makelaars

Urban Makelaars ABC

A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
R
S T
V
W X
Z


A

Akte van levering

Dit is de notariële akte, waarin het eigendom van de onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen, ook wel eigendomsbewijs genoemd. De akte wordt door de notaris opgesteld aan de hand van de door koper en verkoper getekende koopakte die hem door de makelaar ter hand wordt gesteld. De akte van levering wordt door zowel de notaris, de koper als de verkoper ondertekend. De notaris zorgt ervoor dat de akte wordt ingeschreven in de openbare registers, waarna de eigendomsoverdracht een feit is. De koper ontvangt na inschrijving in het Kadaster een afschrift van de akte. Dit afschrift is het eigendomsbewijs van de koper. De originele akte blijft in bewaring bij de notaris.


Akte van splitsing

Bij splitsing van een gebouw in meerdere zelfstandige eenheden wordt een akte van splitsing opgesteld. In de akte is onder andere een overzicht van de door de splitsing ontstane appartementsrechten opgenomen en wordt (wettelijk verplicht) de Vereniging van Eigenaren opgericht.


Anti-speculatiebeding

Beding waardoor een huis gedurende een vastgestelde periode slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht.


Appartementsrecht

Eigendomsrecht en recht van het gebruik van een bepaald deel van een gebouw dat volgens zijn inrichting bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Ieder mag zijn aandeel vervreemden, maar heeft niet de bevoegdheid om het appartement op te delen.


Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen dat is opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is met name na de oorlog, zo tot aan de jaren '80 in en om veel gebouwen toegepast, vaak in de vorm van asbesthoudend cement. Asbest cementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij CV-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Ook in sommige soorten vinylzeil (geproduceerd tussen 1963 en 1980) en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor. Bovendien kan asbest ook in huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen voorkomen (zoals haardrogers, strijkijzers, warmhoudplaatjes), evenals in oudere gashaarden.


B

Bankgarantie

Als een verkoper van een onroerende zaak van de koper de garantie wil dat deze zijn financiële verplichtingen nakomt, kan hij de koper vragen een waarborgsom te storten of een bankgarantie af te geven. Bij een bankgarantie garandeert de bank aan de verkoper tot een bepaald bedrag dat de koper aan zijn verplichtingen voldoet. Als de koper in gebreke blijft is de bank verplicht de schuld tot de hoogte van het gegarandeerde bedrag aan de verkoper te voldoen. Een waarborgsom wordt meestal gestort op een zogeheten derdenrekening van het notariskantoor waar de overdracht van de verkochte onroerende zaak plaats zal vinden.


Betaling van de koopsom

De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering. De verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak wordt geleverd vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.


Blokverwarming

Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis in het gebouw zelf.


Boeiboord

Een houten dakrandafwerking.


Boiler

De elektrische boiler is niet te horen of te ruiken. Hij doet ongemerkt zijn werk en geeft een comfortabele straal warm water. In tegenstelling tot een geiser houdt de boiler een voorraad aan van warm water. Er bestaan ook boilers die worden gestookt door de CV-ketel.


Bouwdepot bestaande bouw

Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van een verbouwing worden gestort. De verbouwing wordt uit dit depot betaald.


Bouwdepot nieuwbouw

Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van de aanschaf van een nieuw te bouwen woning worden gestort. De vervallen bouwtermijnen worden uit dit depot betaald.


Bouwkundige keuring

Tijdens de bouwkundige keuring onderzoekt en beoordeelt een onafhankelijke bouwkundige de bouwkundige staat en de staat van onderhoud van de onroerende zaak. De keuring geeft inzicht in de eventuele ook op het eerste gezicht onzichtbare gebreken aan de onroerende zaak. Bovendien kan een dergelijke keuring een overzicht bevatten van de kosten die het herstel van de geconstateerde gebreken zal hebben. Het resultaat van de keuring bepaalt mede de waarde van het object.


Bouwrente

Dit brengt de bouwer van een nieuwbouwwoning in rekening als al met de bouw is begonnen. De bouwer wil hiermee het verlies compenseren dat hij lijdt, omdat al met de bouw is begonnen terwijl de woning nog niet is verkocht. De bouwrente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Bouwrijp maken

Het bouwterrein wordt in een zodanige staat gebracht dat de aannemer kan gaan bouwen.


C

Canon

Het bedrag dat jaarlijks moet worden betaald aan de eigenaar van een kavel dat in erfpacht is gegeven noemt met de canon. Het is ook mogelijk dat de verplichting tot het betalen van de erfpachtcanon tot een bepaalde datum is afgekocht.


Combiketel

Dit is een ketel die zowel warm water produceert als het water verwarmd dat door de centrale verwarming stroomt.


Comparanten

Aan het slot van een akte van levering verklaart de notaris "de comparanten zijn mij, notaris, bekend". Met "de comparanten" worden de personen aangeduid die voor een notaris verschijnen voor het tekenen van een akte. De notaris is wettelijk verplicht om zich van de identiteit van de comparanten te overtuigen. Zij moeten daarvoor het paspoort of identiteitsbewijs overleggen.


Courtage

De beloning die de makelaar voor zijn dienstverlening van zijn opdrachtgever ontvangt heet courtage of provisie. De courtage wordt vooraf tussen makelaar en opdrachtgever afgesproken en na de totstandkoming van de koopovereenkomst door de opdrachtgever aan de makelaar betaald. Het courtage tarief is meestal degressief. Dat wil zeggen dat het courtagepercentage lager is naarmate de koopsom hoger is. Er kan echter ook sprake zijn van een vast courtagebedrag. Over de kosten die zijn verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. Een makelaar kan zelf zijn tarieven bepalen. Naast de courtage kan een makelaar kosten in rekening brengen voor andere diensten die hij voor zijn opdrachtgever verricht. Een voorbeeld is de advertentiekosten. De opdrachtgever doet er goed aan om eerst overeenstemming te bereiken met de makelaar over de diensten die hij gaat verrichten en de kosten die hiermee zijn gemoeid. Dit wordt vastgesteld in een bemiddelingsopdracht.


D

Dagrente

De dagrente is de op het moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheek.


Domicilie

In een koopovereenkomst staat: Voor de uitvoering van de overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van notaris. Domicilie kiezen wil zeggen: wettelijke woonplaats kiezen. Hier wordt dus een adres gekozen voor het ten uitvoering brengen van een rechtshandeling, zoals koop of verkoop en/of notariële overdracht van een woning. Als een brief gestuurd is naar het domicilieadres, wordt aangenomen dat die door bedoelde partij is ontvangen.


Dubbele beglazing

Dubbele ruiten die fabrieksmatig aan elkaar verbonden zijn en waarbij de ruimte tussen de ruiten bestaat uit droge lucht of een edelgas.


E

Eigen woningforfait

Voorheen heette dit huurwaardeforfait. De Belastingdienst berekent aan de hand van de WOZ-waarde van het huis het bedrag dat bij het inkomen van de eigenaar wordt opgeteld. Deze betaalt hierover belasting.


Eigendomsoverdracht

Nadat de koop gesloten is en door koper en verkoper een koopovereenkomst is ondertekend vindt op een van te voren afgesproken datum de eigendomsoverdracht, ook wel juridische levering of transport geheten, plaats. Hiervoor wordt bij de notaris de akte van levering of overdrachtsakte door alle partijen getekend. De onroerende zaak wordt hierdoor officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De eigendomsoverdracht verschilt van de feitelijke overdracht. Deze vindt plaats door het overhandigen van de sleutels en het in bezit nemen van het verkochte pand. Vaak vinden de twee leveringen direct na elkaar plaats.


Erfdienstbaarheid

Een stuk grond of erf (het dienende erf) kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf, dat aan iemand anders toebehoort (het heersende erf). Een bekend voorbeeld is het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om bijvoorbeeld de openbare weg te bereiken. De erfdienstbaarheid is in de koopovereenkomst opgenomen. Daarin staat "De koper koopt met alle heersende en dienende erfdienstbaarheden". Dat wil zeggen dat de koper niet alleen de erfdienstbaarheden koopt waarmee het gekochte onroerende zaak is belast, maar ook de erfdienstbaarheden die ten gunste van de gekochte onroerende zaak bestaan. Of er, en zo ja, welke erfdienstbaarheden er op de kavel rusten kan worden nagegaan bij het Kadaster. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde erfdienstbaarheden niet uit het register blijken. Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan als bijvoorbeeld overeenkomstig de in de wet nader omschreven periode van een overpad gebruik is gemaakt zonder dat hiervoor officieel een recht is gevestigd. Het betreffende recht van erfdienstbaarheid wordt dan geacht te zijn ontstaan door verjaring. Erfdienstbaarheid kan de privacy beïnvloeden en kan daardoor ook invloed hebben op de waarde van de onroerende zaak. Een ander woord voor erfdienstbaarheid is servituut.


Erfpacht

Tegen betaling van een jaarlijks bedrag, de zogenaamde canon, krijgt de erfpachter het volle genot van de grond die in erfpacht wordt gegeven. De grond is en blijft eigendom van de verpachter. Zolang de erfpacht duurt, heeft de erfpachter nagenoeg dezelfde rechten als de eigenaar. De erfpachter kan, als het bestemmingsplan dat toestaat, zelfs een huis op erfpachtgrond bouwen. De verschuldigde canon kan soms voor een bepaalde periode met een berdrag ineens worden afgekocht. De duur van de erfpacht is variabel en overdraagbaar. Veel gemeenten geven grond voor woningbouw in erfpacht uit. In de Gemeente Rotterdam is het tegenwoordig mogelijk om, als erfpachter van de Gemeente, de grond in eigendom te verwerven; de erfpachter wordt aldus eigenaar van de grond die hij tot dan in gebruik had.


Executie(waarde)

Executie is de gedwongen openbare verkoop van een onroerende zaak door de bank als de eigenaar zijn financiële verplichtingen niet meer na kan komen. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld voldaan. De executiewaarde is de vermoedelijke waarde van de onroerende zaak bij een gedwongen openbare verkoop. De executiewaarde is vaak lager dan de vrije verkoopwaarde van de onroerende zaak.


G

Geiser

Gasgestookte warmwatertoestellen, zogenaamde doorstroomtoestellen. Er zijn twee types: keuken- en badgeisers. De geisers leveren snel, onbeperkt, goedkoop en milieuvriendelijk warm water. Een voordeel van geisers is dat er constant warm water beschikbaar is, maar de waterstraal is minder krachtig dan bij een boiler. Het water stroomt door de geiser en wordt zo doorlopend verwarmd. Een keukengeiser is handig wanneer u direct warm water nodig heeft voor gebruik in de keuken. De keukengeiser levert over het algemeen niet genoeg warm water voor het gebruik van bad of douche. Daarvoor kunt u het beste een badgeiser gebruiken.


Granito

Stukjes graniet die in een bepaalde verhouding worden gemengd met zand, cement en water. Het mengsel wordt aangebracht op de ondervloer en langdurig gerold om de korrels in te laten klinken. Na verharding wordt de vloer geschuurd en eventueel gepolijst. Omdat de vloer hierna waterdicht is komen dit soort vloeren geregeld voor in de badkamers en keukens van voornamelijk oudere woningen. Ook is het niet ongebruikelijk dat men in oudere woningen nog granitoaanrechtbladen tegenkomt.


H

Herbouwwaarde

Als een onroerende zaak voor de gevolgen van brand of andere calamiteit moet worden verzekerd, wordt de herbouwwaarde berekend. Met dit bedrag moet de onroerende zaak kunnen worden herbouwd. Er is dus een directe relatie tussen herbouwwaarde en bouwkosten. De herbouwwaarde kan flink afwijken van de verkoopwaarde. Factoren als vrij uitzicht, tuin op het zuiden en dergelijke spelen bij het bepalen van de herbouwwaarde geen enkele rol.


Houtskeletbouw

Een bouwmethode waarbij, met uitzondering van de fundering, de constructie-elementen van hout zijn.


Hypotheek

De term "Hypotheek" betekent eigenlijk alleen het zakelijke recht van een geldgever op het onderpand (de onroerende zaak) van een geldnemer (de schuldenaar). In het spraakgebruik is "hypotheek" echter synoniem geworden aan de lening zelf. De hypothecaire lening is er in vele soorten en maten. De geldverstrekkers bieden een keur aan verschillende vormen aan. Hierdoor is het mogelijk een hypotheek te kiezen die het beste past bij de financiële mogelijkheden van de klant. Deze doet er goed zich vooraf uitvoerig te laten informeren over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van een bepaalde hypotheekvorm. Via deze website, door het aanklikken van de knop 'hypotheken' op deze pagina, kunt u in contact komen met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze erkende hypotheekadviseur bekijkt samen met u, in een vrijblijvend gesprek, uw mogelijkheden en bespreekt uw wensen.


Hypotheekakte

Dit is het door de notaris opgestelde officiële document waarmee de hypotheekgever de onroerende zaak aan de geldverstrekker (hypotheeknemer) in onderpand geeft. In de akte zijn zowel de rechten en verplichtingen van de hypotheekgever als de geldverstrekker vastgelegd.


Hypotheekgarantie

Zie: 'NHG (Nationale Hypotheek Garantie)'.


Hypotheekkosten

Om de aankoop van een onroerende zaak te financieren sluiten de meeste kopers een hypothecaire geldlening af, waarmee kosten zijn gemoeid. Dat zijn kosten die niet vallen onder 'kosten koper' en zijn onder andere de kosten van de hypotheekakte, kadastraal recht en afsluitprovisie. De hypotheekkosten zijn aftrekbaar voor de belasting als de lening betrekking heeft op aankoop of verbetering van de eigen woning.


I

Inboedel

Alle spullen in een huis die niet aan het pand vastzitten, zoals servies, meubels, gordijnen en apparatuur.


Informatieplicht/mededelingsplicht

De eigenaar van een onroerende zaak is wettelijk verplicht de kandidaat-koper te informeren over onder andere de bouwkundige staat van de woning. Als de verkoper bekend is met zichtbare of onzichtbare gebreken moet hij deze informatie bekend maken. Ook andere informatie waarover de verkoper beschikt en die van invloed kan zijn op de transactie of de prijs moet hij bekend maken.


K

Kadaster

Het Kadaster is het registerkantoor van de overheid waar de eigendomsrechten van grond en onroerende zaken worden geregistreerd. Deze informatie is openbaar. Iedere ingezetene kan bij het Kadaster tegen vergoeding informatie opvragen, zoals

Wie is de eigenaar van een onroerende zaak?
Welke (beperkte) zakelijke rechten, zoals erfpachtrecht, erfdienstbaarheden, opstalrecht, het recht van vruchtgebruik, zijn er op de onroerende zaak gevestigd?
Welke hypotheken zijn er op de onroerende zaak afgesloten?
Zijn er beslagen op de onroerende zaken gelegd.
Een aspirant koper kan zo vooraf te weten komen hoe het met de rechten en plichten inzake de aan te kopen onroerende zaak is gesteld. Hij kan dit overlaten aan de makelaar of notaris.


Kadastraal recht

De notaris zorgt ervoor dat de onroerende zaak op naam van de koper in het Kadaster wordt ingeschreven. Ook wordt de hypotheek geregistreerd. Het Kadaster berekent daarvoor een bepaald bedrag dat de notaris aan de koper in rekening brengt: het kadastrale recht.


Kettingbeding

Als de eigenaar van een te verkopen onroerende zaak bijvoorbeeld wil voorkomen dat in het pand gedurende een bepaalde periode een bepaalde bedrijfvoering wordt beoefend, kan hij deze bepaling laten opnemen in de koopovereenkomst. Hieraan kan een boeteclausule verbonden worden, waardoor de nieuwe eigenaar bij verkoop de door de hem op zich genomen verplichting niet nakomt, verbeurt hij de boete. Door telkens het beding met de boeteclausule in de koopovereenkomst op te nemen, ontstaat als het ware een keten. Het kettingbeding vervalt als dit niet in de akte is opgenomen.


Koopakte

De koopakte is de overeenkomst tussen koper en verkoper waarin de (vaak mondeling) gemaakte afspraken aangaande de transactie nauwkeurig zijn vastgelegd. In veel gevallen wordt de koopakte opgesteld door de makelaar, die het concept aan beide partijen voorlegt. Indien de partijen met de inhoud kunnen instemmen wordt de koopakte door beide partijen ondertekend. De makelaar stuurt een afschrift naar de notaris die aan de hand hiervan een akte van levering opstelt.


Koopsom

Het bedrag dat door de koper en verkoper na onderhandeling over de prijs is overeengekomen, is de koopsom. De koopsom wordt vermeld in de koopakte.


Kosten Koper (K.K.)

Achter de vraagprijs van een te koop staande woning staan vaak de letters K.K. vermeld. K.K. staat voor Kosten Koper. Dit betekent dat behalve de koopsom ook alle te maken kosten om het huis op naam te krijgen door de koper moeten worden betaald. Deze kosten omvatten de kosten van de akte van levering bij de notaris, de kosten voor inschrijving in het Kadaster en de overdrachtsbelasting.


Kwalitatieve verplichting

In plaats van het maken van een kettingbeding kan bij de koopovereenkomst worden bedongen dat de nieuwe eigenaar ten behoeve van de oude eigenaar iets moet dulden of nalaten. Deze kwalitatieve verplichting wordt met tussenkomst van de notaris ingeschreven in de openbare registers. Deze verplichting gaat, telkens wanneer de onroerende zaak wordt verkocht en geleverd, over op de nieuwe eigenaar.


L

Lijst van (roerende) zaken

Vast onderdeel van de koopakte is een lijst van onroerende en (soms) roerende zaken die bij de koop zijn inbegrepen. Deze zaken moeten vooraf door de koper en de verkoper worden afgesproken. De lijst van zaken wordt als bijlage aan de koopakte toegevoegd.


LMV DataNetwerk

Voor het uitwisselen van het woningaanbod maken de LMV-makelaars gebruik van het LMV DataNetwerk. Op deze wijze kan bij iedere LMV-makelaar het totale aanbod worden geraadpleegd. Het LMV DataNetwerk voedt tevens de eigen website van de LMV, zodat deze eveneens het volledige aanbod aan woningen bevat. Alle te koop aangeboden woningen zijn voorzien van één of meer foto's en alle relevante informatie die op de woning betrekking heeft.


M

Maisonette

Een (galerij)woning waarbij het woon- en slaapgedeelte elk op een afzonderlijke verdieping liggen.


Makelaar

Een makelaar in onroerende zaken bemiddelt namens de kopende óf de verkopende partij bij een transactie van een onroerende zaak. Hij dient hierbij uitsluitend het belang van zijn cliënt. Een makelaar is een onderhandelaar, geen handelaar. Door een in maart 2001 ingegane wetswijziging mag iedereen zich makelaar noemen. Een registermakelaar is een makelaar die geregistreerd is in het door KEMA beheerde Register Makelaar-taxateur onroerende zaken. Een registermakelaar moet aan hoge kwalificatie eisen voldoen en over specifieke praktijkvaardigheden beschikken. Alle LMV-makelaars zijn verplicht ingeschreven in het Register Makelaar-taxateur onroerende zaken.


Makelaar-taxateur

Een makelaar-taxateur beschikt over de kwalificaties om ook taxaties van onroerende zaken uit te voeren. LMV-makelaars zijn altijd gekwalificeerd om op te treden als makelaar én taxateur. Alle LMV-makelaars zijn ingeschreven in het Register Makelaar-taxateur onroerende zaken.


Makelaarskosten

Zie: 'Courtage'


Moederhaard

Een moederhaard is een CV-ketel die het uiterlijk heeft van een gewone gaskachel maar ook de radiatoren in andere ruimten verwarmt en is dus een centrale verwarming.


N

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kopers van een woning in aanmerking komen voor deze garantie, die is bedoeld om het eigen woningbezit te stimuleren. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen stelt zich hierbij garant voor betaling van de rente en aflossing van de lening. Een belangrijk voordeel hierbij is dat de hypotheekverstrekker (bijvoorbeeld een bank) een lagere hypotheekrente berekend, omdat hij immers geen risico loopt. Via deze website, door het aanklikken van de knop 'hypotheken' op deze pagina, kunt u in contact komen met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Hij kan u alles vertellen over uw financieringsmogelijkheden en de NHG.


Nota van afrekening

Tegelijk met het concept akte van levering ontvangt de koper van de notaris een nota van afrekening. Hierin zijn behalve de koopsom alle kosten vermeld die op de transactie betrekking hebben, zoals de overdrachtsbelasting, de kosten voor registratie, de afsluitkosten van de eventuele hypothecaire lening en meestal ook de makelaarskosten.


Notaris

De notaris is een openbare ambtenaar die door de Koningin is benoemd. Zonder zijn tussenkomst is de eigendomsoverdracht van een huis, maar ook het afsluiten van een hypotheek niet mogelijk. De notaris zorgt voor het inschrijven van de akte van levering bij het Kadaster en het inschrijven van de hypotheek in het hypotheekregister.


O

Ondergrondse brandstoftanks

Ondergrondse brandstoftanks voorzagen vroeger de oliegestookte verwarmingsinstallaties van brandstof. Soms werden zij gebruikt voor commerciële doeleinden zoals bij verkoop van benzine. Na overschakeling op aardgas raakten veel tanks buiten gebruik. Van deze tanks is in de jaren tachtig bekend geworden dat zij na verloop van tijd (de levensduur wordt geschat op 25 jaar) gaan roesten en lekken met alle milieuschade tot gevolg (bodemverontreiniging en aantasting van kabels, drinkwaterleidingen en rioolleidingen). Dit kan leiden tot een hoge kostenpost. Met de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming in 1987 heeft een eigenaar/erfpachter de verantwoordelijkheid voor de ondergrondse tank en eventueel bijbehorende bodemverontreiniging. Vanaf 1 maart 1993 gelden ook specifieke wettelijke regels voor ondergrondse brandstoftanks. Deze zijn opgenomen in het Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT). Voor meer informatie over ondergrondse tanks kunt u kijken op de website van VROM, www.vrom.nl.


Onderhandse verkoopwaarde

De onderhandse verkoopwaarde is de op deskundige wijze vastgestelde, vermoedelijke prijs van de onroerende zaak, die op een bepaald moment door de hoogst biedende wordt betaald. Daarvoor zijn bij de voorbereidingen van de verkoop alle omstandigheden en voorwaarden optimaal op elkaar afgestemd.


Onroerende zaak

Onroerend is in de eerste plaats de grond en alles wat daarmee een geheel uitmaakt, dus al hetgeen op de grond is gebouwd, daarin geplant of gezaaid is en wortel geschoten heeft. Bovendien behoren tot onroerende zaken die zaken die krachtens hun aard of bestemming onroerend zijn. Makkelijker gezegd: alle zaken die aard- en nagelvast aan een pand zijn verbonden zijn onroerend.


Onroerende zaakbelasting (OZB)

Sinds 1977 wordt door de Gemeente belasting geheven op alle onroerende zaken. Deze belasting vervangt de vroegere onroerendgoedbelasting. De belasting vervangt de destijds bestaande straat-, riool- en grondbelasting. De OZB bestaat uit een eigenarengedeelte en een gebruikersgedeelte. De belasting wordt bepaald aan de hand van de waarde in het economische verkeer (doorgaans verkoopwaarde). Sinds de invoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt elke onroerende zaak eens per vier jaar getaxeerd. De onroerende zaakbelasting blijft, behoudens grote wijzigingen aan het object, die gehele periode gelijk.


Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst worden soms ontbindende voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat de overeenkomst ongedaan wordt gemaakt als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het niet verstrekken van een hypothecaire lening aan de koper kan een voorwaarde zijn om de overeenkomst te ontbinden.


Opstalverzekering

De eigenaar van een onroerende zaak doet er goed aan om het pand te verzekeren tegen schade die wordt veroorzaakt door brand of andere calamiteiten. Meestal wordt een opstalverzekering vereist door de geldverstrekker. Indien de opstal een appartementsrecht is dan is er, op een enkele uitzondering na, sprake van een opstalverzekering voor het gehele complex waar het appartementrecht deel van uitmaakt. Ieder lid van de Vereniging van Eigenaren is verplicht om zijn deel van de premie voor de opstalverzekering te betalen.


Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de overwaarde van het oude huis.


Overdrachtsbelasting

Als een onroerende zaak van de ene eigenaar overgaat naar het andere, heft de overheid daar belasting over. Deze heffing is thans 6 procent van de koopsom en wordt door de koper betaald aan de notaris en door de notaris rechtstreeks afgedragen aan de fiscus. Het tarief kan door belastingmaatregelen gewijzigd worden. De belasting wordt berekend over de waarde in het economische verkeer (doorgaans de verkoopwaarde) van de woning.


Overwaarde

Het positieve verschil tussen de restschuld van de lopende hypotheek en de waarde van het huis (waar die hypotheek op rust) bij vrije verkoop.


P

Passeren van de akte

In aanwezigheid en onder toezicht van de notaris ondertekenen de koper en verkoper de akte van levering. Hiermee wordt de onroerende zaak officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De koper en de verkoper kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Een akte passeren wordt ook wel de akte verlijden of transporteren genoemd.


S

Servicekosten

Kosten die betaald worden voor gemeenschappelijke zaken in een appartementsgebouw, zoals bijvoorbeeld de opstalverzekering, de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en een reservering voor groot onderhoud..


Servituut

Servituut is een ander woord voor erfdienstbaarheid (zie: 'erfdienstbaarheid')


Sleutelverklaring

Als een verkoper toestaat dat de koper vóór de officiële leveringsdatum in de woning mag, wordt een sleutelovereenkomst opgesteld. Hierbij doet de koper afstand van de in de koopovereenkomst gemaakte ontbindende voorwaarden en aanvaardt hij bepaalde risico's van het object. De makelaar kan deze verklaring opmaken.


Souterrain

Een kelder die gedeeltelijk boven het straatniveau uitsteekt.


Stadsverwarming

Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt in de wijk naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen verwarmings- en/of warm tapwater-installatie.


Subjectieve waarde

Iedereen heeft zijn eigen ideeën over wonen, omgeving, vrijheid, nabijheid van scholen, winkels, etc. Daardoor zullen twee personen eenzelfde huis niet gauw gelijk waarderen. Met deze subjectieve waarde heeft zowel de verkoper als de koper rekening te houden. Het zal de prijs van de woning kunnen beïnvloeden. Immers als iemand beslist naast een met name genoemde school te willen wonen, dan is dat huis naast die school voor hem meer waard dan alle andere gelijkwaardige huizen in de straat.


T

Taxateur

Een taxateur is op basis van zijn kwalificatie gerechtigd om de objectieve waarde van een onroerende zaak te bepalen. Zijn bevindingen worden vastgelegd in een taxatierapport. Iedere LMV-makelaar is gekwalificeerd om ook taxaties uit te voeren. Een LMV makelaar-taxateur mag dan ook taxaties uitvoeren voor alle gebruikelijke doeleinden, zoals het bepalen van de herbouwwaarde en de objectieve waarde.


Taxatie

Het bepalen van de objectieve waarde van een onroerende zaak door een taxateur. Hij bepaalt de waarde aan de hand van uitsluitend objectieve gegevens, zolas kadastrale gegevens, erfpacht en erfdienstbaarheid, het gebruik en de courantheid van de onroerende zaak, de ligging, de bouwkundige staat en de staat van onderhoud.


Taxatiekosten

Aan het laten taxeren van een onroerende zaak zijn kosten verbonden. De taxateur hanteert in de regel een bepaald promillage van de waarde of een vast bedrag als vergoeding. U kunt vrijblijvend informeren naar de kosten die Vinck Makelaardij berekent.


Terrazzo

Vervaardiging, eigenschappen en toepassing zijn hetzelfde als bij granito, maar dan met stukjes verschillend natuursteen.


V

Verborgen gebrek

Niet elk gebrek dat een koper van een onroerende zaak onverwachts tegenkomt is een verborgen gebrek. Een gebrek dat bij de verkoop niet zichtbaar was, maar niet zo ernstig is dat het aan de normen van een verborgen gebrek voldoet, noemt men een onzichtbaar gebrek. Een onzichtbaar gebrek is voor rekening van de koper.

De koper koopt de onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) in de staat waarin het zich op het moment van de verkoop bevindt. Dit betekent onder andere dat de koper koopt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.

Indien de overdracht heeft plaatsgevonden en de koper ontdekt alsnog een gebrek dan is het uitgangspunt dat dit voor rekening van de koper komt.

In twee gevallen is er sprake van een uitzondering.

In de eerste plaats kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden indien sprake is van dwaling. Dat wil zeggen dat de koper een verkeerde voorstelling had van (delen van) de onroerende zaak op het moment dat de koper het kocht. Bijvoorbeeld een open haard die er levensecht uitziet, maar toch niet als zodanig gebruikt blijkt te kunnen worden.

In de tweede plaats wanneer er sprake is van een verborgen gebrek. Dan kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden. Om te kunnen spreken van een verborgen gebrek moet aan enkele criteria worden voldaan:

Het gebrek moet bij het sluiten van de overeenkomst al aanwezig zijn geweest. Uitsluitend wanneer de koper dit kan aantonen is het mogelijk een verborgen gebrek.

De koper moet aan zijn onderzoeksplicht hebben voldaan. Als het gebrek bij de inspectie van het verkochte redelijkerwijs te ontdekken was, komt het gebrek voor rekening van de koper. Gebreken die ontstaan zijn na de overeenkomst van koop en verkoop, maar voor dat de overdracht plaatsvindt bij de notaris, zijn voor rekening van verkoper.

De verkoper heeft een mededelingsplicht. De verkoper moet de hem bekende gebreken melden aan de koper als die gebreken bij een normale bezichtiging niet zijn te ontdekken. Het doet daarbij niet ter zake of de gebreken het normale gebruik van de onroerende zaak in de weg staan. Ook indien een gebrek wel zichtbaar is, maar de volledige omvang van het gebrek niet zichtbaar of duidelijk is voor de koper bij een normale bezichtiging, moet verkoper de koper hiervan op de hoogte stellen.
Normaal gebruik. Uit de wet volgt dat een onroerende zaak de eigenschappen moet bezitten die de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. De koper mag verwachten dat een door hem gekochte onroerende zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Een gebrek wordt pas een verborgen gebrek, wanneer het zo ernstig is dat (een deel van) het verkochte niet normaal te gebruiken is. Uiteraard kan een verkoper niet aansprakelijk worden gesteld als de koper wist of had kunnen weten dat het verkochte niet de vereiste eigenschappen had ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of als koper het verkochte op een andere manier wil gebruiken dan waar het verkochte voor bestemd of geschikt is.
De leeftijd van het verkochte. De leeftijd van, bijvoorbeeld, een woning bepaalt mede wat de koper van de woning mag verwachten. Van een woning die drie jaar oud is mag men verwachten dat deze technisch in een betere staat is dan een vooroorlogse woning. Gebreken die samenhangen met de ouderdom van de woning komen al snel voor rekening van de koper en zijn dus minder vaak een verborgen gebrek.


Vraagprijs

De verkoper van een onroerende zaak bepaalt de vraagprijs. Dit gebeurt in overleg met de LMV-makelaar. De vraagprijs is het bedrag dat als uitgangspunt dient voor de onderhandelingen over de koopsom.


Vrij op naam (V.O.N.)

Deze term komt men doorgaans tegen bij te koop aangegeven nieuwbouwwoningen. Vrij op naam betekent dat de kosten die gemaakt worden om het huis op naam te krijgen, door de verkoper worden betaald. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving van de hypotheek in het kadaster moet u wel zelf betalen.


VvE (Vereniging van Eigenaren)

De Vereniging van Eigenaren behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van woningen in een woongebouw, appartementen- of woningencomplex met gemeenschappelijke voorzieningen. Per 1 mei 2005 zijn VvE's verplicht om een reservefonds te hebben voor bijvoorbeeld onderhoud. VvE's die nog niet over een reservefonds beschikken hebben tot 1 mei 2008 de tijd om een reservefonds in het leven te roepen. Onder onderhoud door de vereniging valt bijvoorbeeld herstel van daken, riolering en gemeenschappelijke voorzieningen.


W

Waarborgsom

Het is gebruikelijk dat de koper binnen een aantal weken na het tot stand komen van een koopovereenkomst een gedeelte van de koopsom voldoet. Hierdoor krijgt de verkoper de zekerheid dat de koper zijn verplichtingen zal nakomen. Het is raadzaam deze waarborgsom te storten bij een derde, bijvoorbeeld de notaris. In plaats van een waarborgsom kan ook een bankgarantie worden afgegeven.


WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

Deze wet heeft uniformiteit gebracht in de waardering van een onroerende zaak. Voor zowel de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting, de vaststelling van de waterschapsheffing en de onroerende zaakbelasting geldt nu dezelfde waarde in het economische verkeer. Dit is de waarde van de woning als deze leeg zou worden verkocht aan de meest biedende gegadigde, ofwel de vrije verkoopwaarde.


Z

Zakking

Een ontoelaatbare vorm van zetting waardoor er schade aan de bebouwing zal ontstaan.


Zetting

De grond krijgt, ten gevolge van op de grond rustende belasting (een gebouw bijvoorbeeld) een toelaatbaar dichtere pakking. Dit komt voor bij nieuwbouwwoningen en heeft, anders dan bij zakking, geen ernstige gevolgen.Urban Makelaars | Volg ons op: Terug naar boven